นโยบายดูแลลูกค้า และบริการหลังการขาย

การจัดส่งสินค้า

บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินต่อการจัดส่ง 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งจะเป็นไปตามมาตรฐาน และระบบการกระจายสินค้าของบริษัทขนส่งที่รับส่งสินค้ากับบริษัท

การเปลี่ยนสินค้า

ผู้ซื้อที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้ากับบริษัท ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. แจ้งให้บริษัททราบเป็นทางการถึงสาเหตุ และความต้องการเปลี่ยนสินค้าผ่านทาง
  Line ID: @forever-yg หรือ
  Email: service@forever-yg.com
  ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้เซ็นรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง
 2. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพปกติ โดยส่วนใหญ่ 80% ขึ้นไป ต้องยังไม่ได้เปิดใช้ หรือรับประทาน
 3. การเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันแต่ต้องมีราคาไม่เกินสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
 4. หลังจากได้รับการตอบรับการเปลี่ยนสินค้าจากทางบริษัท ทาง Line หรือ emailแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมายังบริษัทผ่านบริษัทขนส่งได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย Kerry หรือ J&T โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนดังกล่าวจากที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ซื้อกลับมายังบริษัทในอัตราที่เหมาะสม
 5. หลังจากได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจากผู้ซื้อ และการเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ผู้ซื้อโดยเร็ว

การคืนสินค้า

ซื้อที่มีความประสงค์ขอคืนสินค้ากับบริษัท ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. แจ้งให้บริษัททราบเป็นทางการถึงสาเหตุ และความต้องการคืนสินค้าผ่านทาง
  Line ID: @forever-yg หรือ
  Email: service@forever-yg.com
  ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้เซ็นรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง
 2. สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่ในสภาพปกติ โดยส่วนใหญ่ 80% ขึ้นไป ต้องยังไม่ได้เปิดใช้ หรือรับประทาน
 3. หลังจากได้รับการตอบรับการคืนสินค้าจากทางบริษัท ทาง Line หรือ emailแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าที่ต้องการคืนมายังบริษัทผ่านบริษัทขนส่งได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย Kerry หรือ J&T โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ต้องการคืนดังกล่าวจากที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ซื้อกลับมายังบริษัทในอัตราที่เหมาะสม
 4. หลังจากได้รับสินค้าที่ต้องการคืนจากผู้ซื้อ และการคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะติดต่อผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยเร็ว

อนึ่งหากเป็นการซื้อสินค้าผ่านตัวแทนขายของบริษัท บริษัทจะมีการคำนวณและแจ้งให้ตัวแทนขายที่เกี่ยวข้องทราบถึงยอดการหักรายได้จากการขายสินค้าที่ต้องการคืนนี้ ส่งกลับคืนบริษัทต่อไป